Loading...

Avís legal

0. OBJECTE

El present avís legal regula l’ús i la utilització del lloc web www.bloodcellbarcelona.com, del que n’és titular HEMATOLOGÍA, ONCOLOGÍA Y TROMBOSIS, S.L (D’ara en endavant BLOOD CELL BARCELONA).

La navegació pel web de BLOOD CELL BARCELONA li atribueix la condició d’USUARI del mateix i el porta a l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint de que tals condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de BLOOD CELL BARCELONA, en cas que es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això, és recomanable llegir atentament el contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari, a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web conforme amb les lleis, de bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà davant de BLOOD CELL BARCELONA o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudicis que puguin causar-se com a conseqüència de l’incompliment de la ja dita obligació.

Qualsevol ús diferent a l’autoritzat està expressament prohibit, podent BLOOD CELL BARCELONA denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

 

1. IDENTIFICACIÓ

BLOOD CELL BARCELONA, en cumpliment a la llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació y de Comerç Electrònic, l’informa de que:

  • La seva denominació social és: HEMATOLOGÍA, ONCOLOGÍA Y TROMBOSIS, S.L
  • El seu nom comercial és: BLOOD CELL BARCELONA

El seu NIF es: B-64671860

El seu domicili social està situat a: Diputación, 79 entresuelo 1, 08015 Barcelona

  • Està inscrita en el Registre Mercantil de BARCELONA  Tomo 40334, Full 0011, Secció General , Full/Dup.  364204 Provincia B Inscripc.1 Acte: 01 Constitució

 

2. COMUNICACIONS

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

  • Telèfon: 932274778
  • Email:info@bloodcellbarcelona.com

Totes les notificacions i comunicacions entres els usuaris i BLODD CELL BARCELONA es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà detallat anteriorment.

 

3. CONDICIONS D’ACCÈS I ÚS

El web i els seus serveis són d’ús lliure i gratuït. No obstant, BLODD CELL BARCELONA pot condicionar l’ús d’alguns dels serveis oferts a la seva pagina web al previ emplenament del corresponent formulari.

L’usuari garantitza l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a BLODD CELL BARCELONA i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi. 

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de BLOOD CELL BARCELONA i a no usar-los per a, entre d’altres:

a. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, referents al terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.

b. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de BLOOD CELL BARCELONA o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals BLOOD CELL BARCELONA presta els seus serveis.

c. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de BLOOD CELL BARCELONA o de tercers, i en el seu cas, extreure’n informació.

d. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de BLOOD CELL BARCELONA o de tercers.

e. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.

f. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a menys que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o bé resulti legalment permès.

g. Demanar dades amb finalitat publicitària i remetre publicitat de qualsevol tipus i comunicacions amb finalitats de venta o altres de naturalesa comercial sense abans sol·licitar-ho o sense tenir consentiment previ.

Tots els continguts del web, ara com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software així com el seu disseny gràfic i el seu codi font, constitueixen una obra, la propietat de la qual pertany a BLODD CELL BARCELONA, sense que puguin ser cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà d’allò marcat com a estrictament necessari per al correcte ús del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin en servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap altre explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareguin en la pàgina web són propietat de BLOD CELL BARCELONA, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret algun sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat autoritzat expressament pel titular dels drets d’explotació queden totalment prohibits.

L’establiment d’un híper enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre BLOOD CELL BARCELONA i el propietari del lloc web on s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de BLODD CELL BARCELONA dels seus continguts o serveis.

BLOOD CELL BARCELONA no es responsabilitza de l’ús que cada usuari fa dels materials allotjats al web ni de les actuacions que realitzi en base a aquests mateixos.

 

3.1 EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I L’ÚS

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garantitzi plenament l’accés a tots els continguts, ni a la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni de la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

BLOOD CELL BARCELONA exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a. La impossibilitat d’accés al lloc web o falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis o defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, guardats, posats a disposició, als que s’hagin cedit a través del lloc web o dels serveix que s’ofereixen.

b. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

c. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a mode d’exemple, BLODD CELL BARCELONA, no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com a la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, BLOOD CELL BARCELONA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquest web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta pàgina web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar continguts que ofereix aquest lloc web. BLODD CELL BARCELONA no garantitza ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; no suggereix, convida o recomana la vista dels mateixos, pel que tampoc serà responsable del resultat obtingut. BLODD CELL BARCELONA no es responsabilitza de l’establiment d’hiper vincles per part de tercers.

3.2 PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas de que qualsevol usuari o tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que facin patent el caràcter il·lícit de l’ús de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del web, haurà d’enviar una notificació a BLODD CELL BARCLEONA identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

 

3.3 PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment en els diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre sol·licitarem que ens la proporcioni de forma voluntària expressa.

Les dades obtingudes a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o d’altres vies, seran incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, del qual és responsable HEMATOLOGÍA, ONCOLOGÍA Y TROMBOSIS, S.L (d’ara en endavant: BLOOD CELL BARCELONA). Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Real Decret 1720/2007, del 21 de Desembre i la Llei 34/2002, de l’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

BLOOD CELL BARCELONA no cedirà ni compartirà les dades amb tercers sense el seu consentiment previ.

Així mateix, BLOD CELL BARCELONA, cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la seva finalitat de conformitat previst en la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de Desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a tal efecte al domicili següent: BLOOD CELL BARCELONA, situat a Diputació 79, entresol 1, 08015 Barcelona identificant-se degudament i indicant de forma expressa el dret concret que es vulgui exercir.

BLOOD CELL BARCELONA adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànics 15/1999 i altres normatives aplicables. No obstant, no es pot garantitzar la absoluta invulnerabilitat pels danys i prejudicis derivats de les alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a altres llocs no pertinents a la nostra entitat, BLOD CELL BARCELONA no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin guardar en l’ordinador de l’usuari.

La nostra política respecte al correu electrònic es centra en remetre únicament comunicacions que hagi sol·licitat rebre.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferim a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renuncia a la recepció d’aquests missatges, en conformitat amb allò disposat en el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002, de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.